Dossiers

Als denktank buigt TTC zich over maatschappelijke problemen, studie en brainstormen kan helpen bij het vinden van oplossingen voor gestelde problemen. Paradoxaal genoeg ontbreekt het niet aan middelen of innovatieve ideeën, wel mankeert het aan de operationele toepassing waarvoor een kritische massa en co-creatieve samenwerking noodzakelijk is. In deze context richten we ons tot een aantal fundamentele probleemgebieden, het ‘monetaire beleid’ en het ‘arbeidsmarktbeleid’ hangen hierbij nauw samen. Een generaliserend beeld kan helpen bij het geambieerde herstelproces, werkend als een soort kompas waardoor we het globale plan niet uit het oog verliezen.

Oriëntatie

Besluitvorming

In praktijk kunnen we heel veel alternatieven terugvinden, we hoeven hier het ‘warme wiel’ niet voor uit te vinden maar kunnen respectvol beroepen op het prachtige studiewerk van velen. Tragisch wordt het wanneer de beschikbare middelen niet gekend zijn of begrepen worden, een en ander vinden we terug in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon die we ook als grondslag nemen binnen TTC:

  1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen;
  2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken.
  3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen.
  4. de mens beschikt over een set routineacties
  5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
  6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
  7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaat

Dossiers

Onze lopende dossiers zijn veelomvattend, via een aantal werkdocumenten trachten we de interesse en dialoog aan te wakkeren. Veel meer detail en verklaringen dienen als onderbouw waarin we een procesfilosofische attitude aannemen. Op deze website alvast een aantal werkdocumenten, uiteindelijk staat alles in verbinding met elkaar:

Veel meer werkdocumenten kunnen helpen bij het brainstormen, tegelijkertijd interpelleren we vrijwel continu maatschappelijke spelers en organisaties om co-creatieve samenwerking. Het idee van een ‘monetaire reset’ gaat immers niet enkel over getallen in rasters maar induceert een mondiaal transformatieproces met in het verlengde een evolutionair aangepaste modus operandi.

Co-creatie

Concluderend, het probleem is dus niet dat er geen oplossingen zijn, de vraag stelt zich of ze ook opgenomen zullen worden in het maatschappelijke besluitvormingsproces. Aangezien er meerdere opties zijn is het bereiken van een consensus een noodzaak om niet nog meer chaos te induceren dan ons lief is, dit zou leiden tot het averechtse effect en indruisend tegen onze doelstelling. Onze acties brengen we in kaart opdat we – wanneer dat nodig blijkt – onze strategie kunnen aanpassen. Thinking Twice Consult herbergt geen verborgen agenda en rapporteert op een transparante manier.

Advertenties